در مواجهه با یک سوژه طراحانه، فرایند طراحی با پاسخ طراح به دو پرسش چیستی و چگونگی آغاز می‌شود. «چیستی» ناظر بر ماهیت و کارکرد است و پرداختن به آن زمینه را برای شفاف‌سازی و صراحت‌بخشی به صورت مسئله مهیا می‌سازد. لیکن پاسخ به «چگونگی» بیش از آن‌که مقطعی باشد، مستمر و هم‌واره در جریان است و حتی تا یافتن راه‌حل مسئله و ارائه طرح ادامه خواهد یافت. «چگونگی» ناظر بر فرایندها، روش‌ها و… ادامه مطلب »